ANATOMIJA JEDNOG MORALA PDF

Radio emisija Ona je dobila prvo jednu tzv. Kakva je odgovornost tih ljudi? Ljudi su postavili ozbiljno pitanje, dajte im ozbiljan odgovor. Ne znamo. Prevashodni odgovor je da ne postoji niko ko vodi ovu zemlju.

Author:Gugore Vudojinn
Country:Central African Republic
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):27 April 2015
Pages:317
PDF File Size:3.19 Mb
ePub File Size:18.18 Mb
ISBN:865-1-52599-236-9
Downloads:7800
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GorrPaljivost i njenost u tome postali su vremenom u neku ruku jednim od nepropisanih i neizmjerenih mjerila oovjeenja i linosti i drutva kao cjeline.

Mlada ena nije sve to znala, niti bi to mogla izrei, kao ni drugi ljudi. Ali ga je nosila u sebi, kao i drugi ljudi. Jer se to pojmi, upije sa ivotom ovjekovim u drutvu, meu ljudima. Zato je mlada ena i bila pogoena, stuena i kao ljudsko bie, i kao ena i kao supruga, kad je ta nova i idealizovana sredina vei i presudni njen dio na prvom koraku na no, golim sjeivom mrnje i prezira doekala i nju i njene brane odnose.

A to je za tu mladu enu, a i inae, bilo ispoljeno s takvom estinom i upornou, koji se nijesu mogli mjeriti nikakvim dotad saznanim linim ili poznatim drutvenim mjerilima, a mogli bi se pojmiti jedino ako bi se i za njih dala jasno sagledati ljudska ivotinjska pohlepa za odranje socijalnih pozicija, nerazumnija i divljija, udovisnija i nemilosrdnija od ikakve ivotinjske borbe.

Jer eto, pozicije tog sloja su pojavom mlade ene ugroene tako naglo, sudbinski i na neki nedokuiv nain, kao samom injenicom to se jedna od onih nepoznatih, nezaslunih, koja ne samo da nije ni bila u ratu i da nije mogla postati ni obian lan nekog obinog rajonskog ili studentskog komitetia, nego je i glumica kao i sve glumice, koja se ko zna kako uvukla u Partiju u kojoj sad ima svega i svaega.

Ali tu se, dodue, javljala i razlika, iako nebitna, izmeu mueva i supruga: dok su prvi bili ravnoduni, ili se bar pravili takvima, prema pojavi novog lana u tom ipak izdvojenom i zatvorenom svijetu, koji se izvan uglaanih i pompeznih skorojeviskih kancelarija uvijek kretao po istim svojim ljetovalitima, po istim svojim klubovima, po istim svojim vilama i istim svojim loama u pozoritima i na stadionima, dotle su one druge, supruge, doekale novi brak ne samo s negodovanjem i nepomirljivou, nego i sa otvorenom mrnjom i prezirom, javljajui se na taj nain spontano uvarima imaginarnog, samo njihovog morala, stvorenog na osnovi trenutnih potreba i nude jednog sloja zatvorenog u funkcije, okovanog odreenim stepenima Milovan ilas: ANATOMIJA JEDNOG MORALA 4 NOVA MISAO meseni asopis godina II, broj 1.

Istina, te mahom primjerne supruge i majke, koje su se javno izjanjavale za ravnopravnost, i slobodu ena i od kojih su neke bile i funkcioneri enskog pokreta, a neke na visokim poloajima nijesu mnogo prebacivale muu to se oenio jednom takvom koja nema nikakve veze s nama tj. Ta zaslijepljena pristrasnost se nije obzirala ni na ta, pa ni na to to je on skoro dvaput bio stariji, i u svakom pogledu neuporedivo iskusniji od nje.

A sem toga, bio je i stari komunist, ije bi grijehove, ak i po moralu koji je vladao u toj sredini, trebalo suditi stroe. Ali, da Ali ona uopte nije imala veze s nama, s njima, pa time ni s komunizmom, ni s ljudima i ljudskim drutvom uopte, jednom rijeju uljez i otpadak! A ustvari je i u tome krivica bacana na nju na najfrivolniji nain: Upecala ga je na golu nogu; ne izdra poslednju frajersku ofanzivu, naratovao se drugar, trebalo je da mu samo podigne suknju Imalo je za taj svijet, za njegov nain ivota, doista unutarnje, ali samo unutarnje logike to otrica nije bila okrenuta protiv njega.

Mnoge od njih, koje je kraj rata zatekao kao djevojke-ratnike i prebacio ih u kancelarije, komitete i kabinete, enjivo su gledale na proslavljenog, duhovitog i ljepukastog ratnog komandanta, pa su osjeale i sada, kao supruge, i neopazice se prisjeajui prolosti, izvjesnu alost nad nesrenom sudbinom uvaenog druga, koji je na kraju krajeva tako zaglibio i dao se uloviti, upecati, ukebati, ufakati.

Ali taj razlog je bio sporedan. Postojao je drugi, stvarniji i sve ivlji i ilaviji On je neosporno bio iz njihovog kruga. I dalje zadravao funkcije koje je imao, i to mu niko nije ni osporavao, obzirom na njegovu sposobnost, darovitost i politiku vrstinu.

Niko se ozbiljnije nije pitao, a nije se ni mogao u toj zatvorenosti zapitati ko je i kakva je mlada, otkuda je, ko su joj roditelji i braa i sestre? Jer jedno i najvanije bilo je za taj krug oevidno, no i nepobitno ona je pripadala jednom drugom svijetu, ona se nezakonito uuljala meu svijet koji je ratovao, i vlast ovu nau i slobodu nau izborio, pa se zalagao i iza rata, vrio visoke dunosti, vozio se autima i salon-vagonima, hranio i odijevao u posebnim magazinima, ljetovao u izdvojenim vilama i ljetovalitima i na osnovu svega toga bogme bio i izuzetno zasluan, a postepeno postajao i uvjeren da je sve to tako prirodno i logino da samo notorna budala ili okoreli neprijatelj nije kadar da to shvati.

Iz tih uslova, iz tog zatvorenog naina ivota i zatvorene psihologije i raali su se pojmovi i pretstave, ne samo tipini jedino za taj svijet, nego i s pretenzijom na apsolutnost, na to da budu jedino vaei i u neku ruku ak i neprolazni, a ako i ne ba to budui da dijalektika koja se uila u visokim partiskim kolama i institutima ne priznaje neprolaznost, a ono u svakom sluaju jedino komunistiki, jedino socijalistiki, pa i ljudski.

Zbog svega toga se i moglo smatrati da supruga jednog visokog funkcionera, u koje je mladoenja nedvojbeno spadao i sada i za doglednu budunost, moe biti samo ena odreenih, visokih partiskih svojstava i odreene, znatne partiske prolosti.

Obina ena nije mogla biti njegova ena, sem ako mu nije supruga. A kako vie nije bilo stvarne svojine, bar ne u gradu, sem korienja svakakvih i svih materijalnih blagodati na osnovi funkcija, nije moglo biti ni miraza. Ljepota, duevne odlike i telesna privlanost nikad nijesu bile nekim naroitim mirazom ni u jednom drutvu koje je do miraza dralo. Ljepota je pojaavala, pozlaivala miraz, ako je on ve bio tu, i uglavnom je spadala u individualna osjeanja, u line sklonosti i simpatije, a ne u drutvene kategorije.

Ljubav je, po pravilu, graduirana i zarobljena. Naa nevjesta je imala ljepotu. I ljubav. Ali nije i taj novi tip miraza, da bi sve to mogla pozlatiti. Bila je bez zasluga za novu vlast. Ona je bila obina ena. Bila je jedino glumica. To je bila jedina njena neobinost. I ba to je i posluilo kao osnovni nestvarni motiv, kao izgovor za potmulu mrnju i prezir i ledeni bojkot prema njoj, utoliko nepojamniji i jeziviji to je bio spontan i preutan.

Mladi suprunici su bili doekani odbojnou ba od one sredine koja je sebe smatrala najpozvanijom, ak jedino pozvanom da njeguje i uvruje svetinju braka, a za koju se, tavie, nikako ne bi moglo rei da se nije odlikovala manje-vie dobrim brakovima izmeu sebe.

Ali je u datom sluaju opti princip brak, bio olako zanemaren i prezren kada je doao u sukob s razjarenim nagonskim interesom, u ijoj osnovi je budno vrebala jo nesazdana, ali utoliko neodoljivija kastinska solidarnost.

Ba u olakom odbacivanju svetih principa im dou u sukob s kastinskim interesom, ispoljavala se hipokrizija tog morala i veine tih uvaenih supruga, koje su inae tvrdile, pa i bile uvjerene, da su se udale iz ljubavi, a moda stvarno i jesu, budui da ni ljubav ne postoji kao neto izdvojeno iz drutva, kao neto samo emotivno, nego kao osjeajni izraz beskrajnog niza uticaja shvatanja, navika, psihikih i fizikih sklonosti, zgusnutih u jednom osjeanju, jednom doivljavanju; ali su one osporavale ljubav i pravo na ljubav svakom ko nije bio makar iz blizine njihovog kruga, a naroito ljubav nekog to nije iz tog kruga prema nekom iz kruga.

To je moglo biti sve, ali ljubav nikako. A to se pri tom gubilo i bilo razarano pravo linosti na kolikotoliko slobodni ivot, makar i s pogrekama i grehovima, a nestajalo je i svako udubljivanje u line sudbine i nedae, u stvarnost udesa ovjekovog, im sve to ne bi moglo da se uklopi u sasueni i tvrdokorni duh kaste, utoliko oporiji i tvri to je bio tek u zametku.

Tako je bilo u tom, jednom od viih krugova. Taj stav, i taj sistem, prenosili su se na sve strane i nadolje i nagore i po strani, izdvajajui odreene stepene i pribline stepene i odreene i srodne profesije u zatvorene krugove, ak i meusobno vezane jedino zajednikim duhom solidarnosti, koji nije poticao toliko iz neke idejne i moralne jedinstvenosti, koliko iz istog naina ivota i slinog interesa, iz prirode vlasti i naina kako se do nje dolazilo.

U onim donjim, niim krugovima, bilo je sve to otvorenije divljanije, grublje i surovije. Sekretareva ena je takoreku prekono postajala najuglednija dama u srezu, i to bez obzira na njene intelektualne i druge odlike, ona je marno i budno birala prijateljice i bila je prava srea stupiti u njen posveeni krug. A kako su se politiki odnosi unutar kruga mijenjali i pojedinci padali i dizali se na funkcijama, tako su se sklapala i raspadala prijateljstva i meu muevima i meu enama.

Ali u jednom je svaki krug bio zatvoren i neprobojan ne dopustiti nezasluenim ili onim koji nijesu priblino na istoj stepenici vlasti da uu u stvarni, unutarnji i intimni ivot kruga. Beskrajne i nevidljive tragedije izbijale su neminovno i nizale se jedna za drugom. Mlada ena je osjetila sve to jo na prvom koraku. Ona je stajala, na sam dan vjenanja s muem i vjenanim kumom, muevljevim prijateljem, ivahnim, koopernim i otvorenim ovjeuljkom, mladim generalom, na terasi ispred ulaska u sveanu lou novog i velikog futbalskog igralita.

Nevjesta nije znala nita o loi, o tome ko ima i ko nema prava da sjedi u njoj. Nju su pozvali, poveli, i tako se nala iza svadbenog ruka tu s njima. Bilo je toplo ali ne sparno popodne ranog ljeta, kakva su rijetka u ovom gradu, i ona se doista osjeala srenom, telesno nekako lakom i samoj sebi neosjetnom, iako malo i tunom u svijesti ipak se rastajala s djevovanjem. Ona je i sada, kao i mnogo puta u ivotu u asovima doivljavanja neeg lijepog i svjeeg, naroito pred oivljenom a jednodunom masom, osjeala kako su ljudi dobri, ak i s tim njihovim malim sebinostima, zlobama i pakostima, koje jedni drugima ine, esto iz puke dosade, a ponajee zbog nedaa koje su ih pritisle, pa ne znaju ili ne mogu da se iz njih iskobeljaju..

I tako zanesena neodreeno gledajui i osjeajui masu, osjeajui je kao jedno ogromno, areno i dobro bie najednom je opazila, tu na tri-etiri metra, kako u prolazu s njenim muem razgovara vitka i jo mlada ena, koja se ve na prvi pogled isticala nenametljivom elegancijom i vedrinom u ophoenju. Nevjesta je najednom osjetila nagli priliv prijatnosti pri pogledu na tu enu, s kojom se nije znala, ali koju je poznavala sa ulice, a i po slici, a ula je bila samo lijepo o njenoj inteligenciji i jednostavnosti, a i o njoj kao supruzi visokog, upornog i okretnog privrednog funkcionara, veoma popularnog u narodu, pa i u studentskoj sredini u kojoj je mlada ena dotad ivjela.

I koliko je mu te ene bio poznat kao ovjek veoma ovjean, pravedan i skroman, i pun dubokog i neizvjetaenog razumijevanja za ljudske nedae, toliko je i ona vaila za vedru, prijatnu, umnu i jednostavnu enu.

Nevjestu nije u tom trenu obuzimala nikakva naroita elja da se upozna s tom enom, iako je osjeala da bi s njom, svakako, bilo prijatno pogovoriti, a moda bi ula i neto umno, sada, kad i sama osjea da iroko otvorenih oiju i svjea za utiske ulazi u novi ivot. Ali kako se niko nije sjeao, ili nije smatrao nunim da ih upozna, nevjesta se nije usuivala da otvoreno pogleda ka toj armantnoj eni, i tek kada je zaula neto tvrdo, uinilo joj se ak i zlo i oporo u muevljevom tonu, okrenula se otvoreno k njima: mladoenja je primurio oima, to je uvijek bio znak potajne srdbe koja se kupi u njemu, a ona ena se ironino ili aljivo nasmijala na njega, neto rekla, pogledala u mladu glumicu kratkim i bezizraznim pogledom kojim se gledaju mrtve i izlomljene stvari, koje vie nikom i niem nijesu potrebne, pa pourila za muem, koji je ve bio uao u foaje.

Nevjesta je osjetila da se neto dogodilo. Ko je bila ta ena, ko za njenog mua, mladoenju? Nevjesti nije ni na um palo da bi to mogla biti jedna od onih s telefona, to ova stvarno nije ni bila, ali ipak ta se to zbilo? Ona je pogledala mua upitno i bez odreenog osjeanja, a on se nasmijao neodreeno, njoj se uinilo i tuno i pokroviteljski, pa joj je prebacio ruku preko lea i zavukao vrhove prstiju ispod miice, jo malo pa pod samo pazuho i malko je privukao, tako lako da niko nije mogao opaziti, a ipak tako jako da je ona to mogla jasno da osjeti i pojmi.

To je bio onaj njegov, njihov pokret. I ona se nasmijeila, nasmijala kao da nita nije bilo, kao vazda, odgovorivi na njegov pokret njenim, isto tako neprimjetnim i kao sjenka lakim dodirom, moda ak ne ni dodirom nego pokretom potiljkom i leima na njegove grudi.

A stvarno se neto i bilo dogodilo. Prema onom to je mlada ena kasnije doznala, izmeu one ene i mladoenje vodio se ovaj razgovor: Ona: Je li to ta tvoja lepojka? On: Jeste. Dopada li ti se? Ona: Pa, kako se uzme! Ovako spolja i moe, ali izgleda da nije mirisala mnogo baruta? On: Nije ni mogla, nije imala ni trinaest godina. Ona: Znam, znam. Ali nije ti ni bilo teko nai. Nala te, ona tebe. Ne znam samo to si se vjenavao! Kod toliko dobrih starih drugarica On: enio sam se iz ljubavi, iz dopadanja.

Ona: Ja, ja, ljubav, ljubav gori kao mokro ebe u Savi. Da se nijesi zatrao, na mladost i ljepotu? On: Ne eni se forum nego ovjek. Nevjesti je izgledalo, dok je ulazila tako s muevljevom rukom preko lea, da je sve to bilo sluajno svakako trenutno.

I ona je namah sve i zaboravila, provlaei se izmeu stolica i pod novim utiscima. I dok su igrai oekujui sudiju zagrijavali ispred golova miie, muevljev prijatelj kum ju je upoznavao s nekim drugovima i s etiri drugarice, koliko ih je svega i bilo u loi, meu njima i sa onom ispred ulaza, kojoj je nevjestu sad povukla jo vea radoznalost.

Ljubazno i neodreeno se smjekajui, mukarci su joj pruali ruku, da bi je namah i kao nenamjerno zaboravili pred prizorom igralita. Ali ene su joj mlitavo, bez stiska i bez rijei i nekako sa strane pruale ruku, i oevidno namjerno okretale glavu od nje, ak ne ni ka igralitu, nego ba tako da to ona jasno vidi.

A ona, ona ispred ulaza, ona najfinija i najumnija, ona joj nije ruku pruila, nego se jedva primjetno poklonila i neodreeno i aljivo i prekorno, i nezainteresovano i ledeno rekla: I vi ste glumica? Da, ula sam. One druge, udate za nae generale, nikada ne dolaze ovde. Zid koji su desetine monih ruku ozidale najednom na sve strane u toj loi, izmeu nje i svih ostalih, ak i izmeu nje i njenog mua, koji je, kako izgleda, s potpunom i bezazlenom navijakom strau gledao igru.

A ona, mlada ena, ona nije nita vidjela. Igrao je njen tim, i ona je, kao i svi mladi ljudi s tribina, meu kojima je i odrasla, htjela i sada, na momente, refleksivno, da vrisne od pjanog zanosa ili zazvidi od ljutine na nepravdu. Ali nije to mogla da uini. Nije se mogla mai nijednim miiem. Nijednom milju. I to ne samo radi toga to bi to bilo udnim, neobinim, ak i neshvatljivim u ovoj loi ljudi preve obuzetih dravnim mislima i dravnim izgledom da bi mogli ili smjeli da se predaju takvim naivnim naglostima, nego radi toga to su je oni susreti i ovaj led koji se okovao oko nje, neprobojan i neshvatljiv, skamenili do najdaljih i dotad nepoznatih dubina, tako da je sve u njoj bilo kao i prije, sve na svom mjestu i misli, i elje i osjeanja, ali sve i nepomino i obamrlo.

Okrenula se s mukom jednom-dvaput, kao da bi htjela pobjei, ali su se i pogledi od nje okrenuli: nijesu doputali da budu ulovljeni, nijesu doputali da se i pomisli kako je ona, mladica, nova linost, mogla izazvati ikakvu, drugu radoznalost sem neugodnog snebivanja.

Mlada ena nikad kasnije nije mogla da objasni kako se to dogodilo da je ona prila, u pauzi, ba onoj eni koju je srela pred ulazom.

AVERP DOKUMENTATION PDF

Anatomija jednog morala

.

MANIFEST PARTII KOMUNISTYCZNEJ PDF

Anatomija Jednog Morala

.

ISMAT CHUGHTAI AFSANAY PDF

Anatomija Jednog Morala - Milovan ─Éilas

.

Related Articles