ANALIZA I UPRAVLJANJE BANKOVNIM RIZICIMA PDF

Thurow, Buducnost mreze, C. Martin, Cileansko iskustvo, skupina autora,

Author:Mejas Goltizuru
Country:Bahrain
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):26 June 2005
Pages:366
PDF File Size:2.98 Mb
ePub File Size:7.54 Mb
ISBN:220-8-89020-388-6
Downloads:87606
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SamuramarFenrill Jesu li ta rezerviranja izraCunata prije iii nakon popusta za kolateral? Osim zahtjeva drugih MRS-ova, bilanca stanja iii biljeske ukljucuju: See Less — Document also available in: Sve veca povezanost financijskih trzista zamagljuje razliku izmedu razliCitih vrsta financijskih institucija te povecava prilike za zakonodavne ili nadzome arbitraze. Trosak ukljucuje pruzanje podataka donosiieljima propisa i odr: Jasno, najboiji nacin da se ubiazi rizik poravnanja jest posjedovanje sigumog i djeiotvomog piatnog sustava.

Na koji se nacin tim podacima sluze da biste pratili kvalitetu zajmova? Djelotvomi sustav bankovnog nadzora ukljucuje odredeni oblik neizravnog nadzora kao i izravne kontrole. U knjizi se sluzimo brojnim analitickim pomagalima, a osiguranje i pristup mreinoj stranici koja sadrzi tablicni dijagnosticki model koji pomaze pri organiziranju podataka o bankama u grafikone pri analizi pokazatelja i sastavljanju statistickih tablica.

Programi se utvrduju prema vrsti i predmetu odnosnih izvjesca. Pojedina bankovna izvjesca iznose se zajedno da bi se dobile skupne ili usporedne statistike za banke odredene velicine, poslovnog profila ili geografskog podrucja i mogu se zato koristiti kao dijagnosticki alat ili u istrazivanjima i analizi monetame politike.

Prije nego se krene sa programom koristenja vanjskih menadzera potrebno je poduzeti vazne korake i to: Neophodno je gledati ne samo na specificnu politiku iii mjere nego ina okruzenje u kojem se one primijenjuju. Analiza i upravljanje bankovnim rizicima Snaga profita Podatak o upravojanje prihodima ne moze se prepoznati preko normalnog kamatnog prihoda i operativnih troskova. Popratni upitnik radi lakse analize banaka pregled prema tablici Postoji li nadzor derivatnog kreditnog rizika?

Priddavanje potrebne adekvatnosti kapitala 8. Njihovo zajednicko izvjesce o nadzoru konglomerata specificira sljedece: ComiXology Thousands of Digital Comics. Kako se cesto sastaje ALCO? Cileansko iskustvo, skupina autora, Naglasite racunovodstvene standarde koji se odnose na: Investicijski i viasnicki trgovacki portfelji — tdisni rizik Osnova za procjenu investicija i vrijednosnica za trgovanje. Provode rizicimaa se bonitetni propisi strogo?

Opisite raspodjelu irzicima i standarde koji se koriste za taj portfelj. Uvjeti i racunovodstvene politike za svaku klasufinancijske aktive, financijske pasive te vlasnickih instrumenata ukljucujuCi podatke a opsegu i prirodi. U slucaju doprinosa u naturi osnovna sredstva navedite ornjer koji ti doprinosi predstavljaju u postotku ukupnog kapitala te opisite postupak koristen da bi se ishodila pouzdana procjena trece strane.

Bankaje stoga bamkovnim po sebi izlozena likvidnosnim neuskladenostima te su, sukladno tome, politika likvidnosti i upravljanje rizicima likvidnosti kljucni cimbenici njezine poslovne strategije o vaznosti upravljanja rizikom likvidnosti opsimije se raspravlja u 8.

Ako nadzomo tijelo nije ujedno i tijelo koje izdaje dozvolu, ovo prvo ce imati zakonsko pravo da drugo tijelo uvazi njegovo stajaliste.

Ovim se postupkom mogu takoder identificirati postojeCi upravlhanje nadolazeCi problemi. Following a holistic overview of bank analysis in chapter two, the importance of banking supervision in the context of corporate governance is discussed in chapter three.

Opisite kljucne rizike s kojima ste suoceni i koje nadzitete na tom podrucju. Menadzment komercijalnih banaka, P S. Zavanja ogranicenja rizika od strane menadzera; placanje naknada za upravljanje management fees ; servisne potrebe za obuku. Je li vasa banka plasirala ikakve zajmove po uvjetima razlicitim od uobicajenih cijene iii usmjerenje?

Zavati veze s prodavacima sustava upravljanja i mjerenja rizika kao i s njihovim partnerima na tr: Struktura bilance stanja 4. TOP Related Articles.

THE AIRPORT BUSINESS RIGAS DOGANIS PDF

Analiza i upravljanje bankovnim rizicima

Dairn Analiza i upravljanje bankovnim rizicima Nadlezna nadzoma tijela maticne zemlje moraju obavjestavati tijela wnaliza zemlje domaCina o promjenama nadzomih mjera koje znatno utjecu na strane transakcije doticne banke. ISBN Mate 1. Sijedece dobiti i gubici obicno se prikazuju poneto osnovi: Na koji se nacin odobravaju i prate ogranicenja partnera riznice? Provode li urpavljanje bonitetni propisi strogo? MRS 18 takoder pruza detaljne smjemice o mjerenju i priznavanju prihoda. Propast je pojedine banke, s druge strane, problem dionicara i uprave.

INTERNATIONAL MANAGEMENT BY HELEN DERESKY PDF

Poslovna knjižara UM

.

Related Articles